מינוי כונס נכסים זמני

 

כונס זמני, מינויו ושכרו - סעיף 21 לפקודה קובע:

 

(א)        משהוגשה הבקשה רשאי בית המשפט אם נוכח שיש צורך לעשות כן להגנת הנכסים, למנות את הכונס הרשמי, או אדם מתאים אחר, עוד לפני מתן צו הכינוס, להיות כונס זמני של נכסי החייב או חלק מהם ולהורות לו להחזיק באותם נכסים מיד.

 

(ב)        השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע כללים –

 

(1)        בדבר דרך מינויו של כונס זמני שאינו הכונס הרשמי ודרך הדיון של בית המשפט בהצעות שהובאו לפניו לעניין זה; בכללים כאמור ייקבעו תנאי הכשירות למינוי ותנאים אחרים שכונס זמני חייב למלא לצורך מינויו;

 

(2)        בדבר שכרו והוצאותיו של כונס זמני שאינו הכונס הרשמי.

לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל (ע"י הנושה או החייב), לפני מתן צו הכינוס, רשאי בית המשפט למנות את הכנ"ר או אדם אחר להיות כונס זמני לנכסי החייב, אם נוכח שיש צורך לעשות כן להגנת הנכסים.

 

סעיף קטן ב' - הפרוצדורה: סימן ג' לתקנות פשט"ר, מינוי כונס זמני - תקנות 13 עד 18 הם הכללים לפי סעיף קטן ב' התקנות להלן:

 

בקשה למינוי - תקנה 13 קובעת: בית המשפט רשאי למנות כונס זמני לנכסי החייב על-פי בקשת הנושה, החייב, או הכונס הרשמי, ובנסיבות מיוחדות - אף ללא בקשה כאמור.

 

צו המינוי - תקנה 15 קובעת:

 

(א)        לא יתמנה אדם ככונס זמני אלא אם כן הודיע לבית המשפט על הסכמתו לכך.

 

(ב)        בצו המינוי רשאי בית המשפט לקבוע את סמכויותיו ואת תפקידיו של הכונס הזמני.

 

(ג)         תוקף המינוי יהיה לתקופה של שלושה חדשים, אך רשאי בית המשפט להאריכו לתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חדשים כל אחת.

חובותיו של כונס זמני שאינו הכונס הרשמי - תקנה 16 קובעת: כונס זמני שאינו הכונס הרשמי –

 

(1)        יתן כל ערובה שתיראה לבית המשפט להבטחת אחריותו לנכסים שהוא ממונה עליהם ולכל אשר הוא  בקשר לנכסים; הערובה תהא בכתב ערבות ערוך לפי טופס 8;

 

(2)        יגיש את חשבונותיו בפרקי זמן ובאופן שיורה עליהם בית המשפט;

 

(3)        ישלם את הסכום המגיע ממנו ככל שיורה בית המשפט;

 

(4)        יהא אחראי לכל הפסד שגרם לרכוש, עקב הפרת חובתו.

אכיפת תשלום - תקנה 17 קובעת: כונס זמני, שלא מילא חובה מחובותיו לפי תקנה 16(2) עד (4), רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסיו ומכירתם ועל שימוש בדמי המכר לסילוק כל סכום המגיע ממנו, או לכיסוי כל הפסד שגרם; יתרת דמי המכר תימסר לכונס הזמני.

סיום התפקיד - תקנה 18 קובעת: כונס זמני שסיים את תפקידו ימסור לבית המשפט דין וחשבון על פעולותיו, לרבות דין וחשבון כספי.

 

תוצאות מתן צו כינוס

 

ניתן צו כינוס, תהיינה הפעולות לפי סעיף 20 לפקודה, ותקנות 19-23.

 

פעולת צו כינוס - סעיף 20 קובע:

 

(א)        משניתן צו כינוס יהיה הכונס הרשמי שליד בית המשפט הכונס של נכסי החייב, ומכאן ואילך, ובאין הוראה אחרת בפקודה זו, לא תהיה תרופה לנושה נגד החייב לו חוב בר-תביעה, ולא יפתח שום נושה בתובענה או הליכים משפטיים אחרים, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע.

 

(ב)        הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחו של נושה מובטח לממש את ערובתו או לעשות בה בדרך אחרת.

 

כלומר: צו כינוס גורר את התוצאות הבאות:

 

1.         הכונס הרשמי מתמנה ככונס של החייב.

 

2.         נושה שיש לו חוב בר תביעה אינו רשאי לפתוח או להמשיך בתובענה או הליכים משפטיים אחרים נגד החייב, אלא ברשות בית המשפט.

 

3.         הגבלות שהוטלו על החייב בהליכי הוצל"פ יוסרו. ראו רע"א 5137/11 להלן.

 

הסייג: נושה מובטח רשאי לממש את ערובתו.

 

רע"א 5137/11 פלוני נ' עו"ד עודד הכהן – מדובר על אדם שהגיע מהוצאה לפועל לפשיטת רגל ומבקש להסיר את ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלו. בית המשפט הסיר את ההגבלה לבקשתו, לאור ההבדלים בתפיסה של הוצל"פ מול פשט"ר: בהוצל"פ לשם קיום פס"ד אפשר להטיל הגבלות במטרה לסיים את המימוש עד סופו. התפיסה של פשט"ר היא סיום ההליך על מנת לאפשר לחייב להתחיל דף חדש ונקי בחייו. עו"ד שיש נגדו הליכי הוצל"פ יכול להמשיך בעיסוקו, בניגוד לעו"ד שיש נגדו הליכי פשט"ר.

 

בפסק הדין הנ"ל בית המשפט קבע: ישנן שתי מערכות נפרדות – מערכת ההוצל"פ ומערכת פשט"ר. הגבלה שהוטלה על החייב בהליכי הוצאה לפועל תוסר עם מתן צו הכינוס בהליכי פשיטת רגל. אם בסופו של דבר לא יוכרז החייב פושט רגל, יוכלו נושיו של החייב לפעול לחידוש ההגבלות נגדו.

 

הפרוצדורה - תקנות 19-23 להלן:

 

עריכת צו ופרסומו - תקנה 19 קובעת: צו כינוס ייערך לפי טופס 9, וההודעה עליו ועל מועד אסיפת הנושים הראשונה - אם הוחלט לקיימה - תפורסם בעתון וברשומות, ערוכה לפי טופס 10.

 

העתק לכונס הרשמי - תקנה 20 קובעת: בית המשפט ימסור לכונס הרשמי שלושה העתקים מצו הכינוס ומצו מינוי הכונס הזמני, אם התמנה.

רישום הערה בפנקס המתנהל על פי דין - תקנה 21 קובעת: לפי בקשת הכונס הרשמי, הנאמן או הכונס הזמני, אם נתמנה, יבדוק מי שממונה על רישום נכסים בפנקס המתנהל על-פי דין אם החייב הוא בעל נכס הרשום באותו פנקס, ואם נמצא כך ירשום בפנקס הערה על צו הכינוס.

 

הוצאות משפט - תקנה 22 קובעת:

 

(א)        הוצאות המשפט הכרוכות בכל הליך עד למתן צו הכינוס יחולו על מי שנקט בהליך, אלא אם כן ציווה בית המשפט אחרת.

 

(ב)        ניתן צו הכינוס על-פי בקשת נושה, ישולמו לו הוצאותיו מתוך נכסי החייב בסכום שיקבע בית המשפט.