פשרה או הסדר לאחר ההכרזה על החייב כפושט רגל            

פשרה או הסדר לאחר הכרזה - סעיף 52 לפקודה קובע:

 

משהוכרז החייב פושט רגל רשאים הנושים בכל עת להחליט, ברוב מנין ושלושה רבעי ערך של התובעים הנוכחים והמצביעים, בעצמם או על ידי שלוח, לקבל הצעת פשרה לפירעון החובות המגיעים להם בפשיטת הרגל או הצעת הסדר לעסקי פושט הרגל, ומשעשו כן יהיו ההליכים ותוצאותיהם כמו בפשרה או בהסדר לפני ההכרזה על פשיטת רגל.

 

הנושים רשאים בכל עת לקבל הצעת פשרה או הסדר.

 

"ברוב מנין ושלושה רבעי ערך" - כלומר: רוב קולות הנושים המצביעים (בעצמם או על ידי שלוח), שבידיהם שלושה רבעים בערך התביעות.

תכני והליכי ההסדר

 

הצעת החייב - סעיף 33 לפקודה קובע: ניתן צו כינוס, והחייב או אדם אחר במקומו או במקום עזבונו רוצה להציע פשרה לפירעון חובותיו או הסדר לעסקיו, יגיש לכונס הרשמי, תוך מועד שקבע הכונס, הצעה בכתב המכילה את תוכן הפשרה או ההסדר ופרטי הערובות שהוא מציע.

 

חייב יכול להציע בכתב פשרה או הסדר גם לאחר שניתן צו כינוס (סעיף 33, לעיל) וגם בטרם ניתן צו כינוס - סעיף 19א.

 

אסיפה לדיון בהצעה - סעיף 34 לפקודה קובע:

 

(א)        הכונס הרשמי ישלח לכל נושה העתק של הצעת החייב ותסקיר עליה ולאחר מכן יקיים אסיפת נושים, ואם באסיפה זו החליטו ברוב מנין ושלושה רבעי ערך של התובעים הנוכחים והמצביעים, בעצמם או על ידי שלוח, לקבל את ההצעה, יראו אותה כאילו קיבלוה כל הנושים כשורה, ומשאישר אותה בית המשפט – תחייב את כולם.

 

(א1)      על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, לאשר הצעת חייב לפי סעיף זה, אם באסיפת הנושים החליטו רוב מנין התובעים הנוכחים והמצביעים, בעצמם או על ידי שלוח, שבידם יותר ממחצית ערך החובות המיוצג בהצבעה, לאשר את ההצעה.

 

(ב)        החייב רשאי באסיפה לתקן את תנאי הצעתו אם לדעת הכונס הרשמי יש בתיקון כדי להועיל לכלל הנושים.

 

(ג)         כל נושה שתבע את חובו רשאי להסכים להצעה או להתנגד לה בכתב, לפי הטופס הקבוע, שיישלח לכונס הרשמי באופן שיגיע אליו לא יאוחר מיום אחד לפני האסיפה, ודין הסכמה או התנגדות כאמור כדין הצבעה של נושה הנוכח באסיפה.

 

(ד)        הסכמת נושה לפשרה או להסדר לא תשחרר אדם אשר לפי פקודה זו לא היה משתחרר בצו הפטר אילו הוכרז החייב פושט רגל.

לאחר שמתקיימת אסיפת נושים בעניין הצעתו של החייב, וההצעה מתקבלת (ברוב קולות של נושים שבידיהם ¾ מערך התביעות) - לאחר שיאשר אותה בית המשפט, היא תחייב את כולם.

 

ישנם מקרים מיוחדים (הנימוקים יירשמו) בהם תאושר הצעת חייב גם אם הוחלט ברוב קולות המצביעים שבידיהם רק מחצית מערך החובות.


אישור ההצעה בבית המשפט - סעיף 35 לפקודה קובע:

 

(א)        הצעה שנתקבלה באסיפת הנושים רשאי החייב או הכונס הרשמי לבקש מבית המשפט לאשרה, והודעה על הזמן שנקבע לשמיעת הבקשה תינתן לכל נושה שתבע את חובו.

 

(ב)        כל נושה שתבע את חובו זכאי שהתנגדותו לבקשה תישמע בבית המשפט, אף אם באסיפת הנושים הצביע בעד קבלת ההצעה.

 

(ג)         לעניין אישור פשרה או הסדר של חייבים-יחד רשאי בית המשפט, לפי המלצת הכונס הרשמי, לוותר על חקירתו הפומבית של אחד מהם המנוע מלהתייצב לחקירה מחמת מחלתו או העדרו מישראל.

 

(ד)        לא יאשר בית המשפט פשרה או הסדר שלא נקבע בהם שיש לשלם תחילה את כל החובות שיש להם דין קדימה בחלוקת נכסיו של פושט רגל.

 

(ה)        לפני אישור ההצעה ישמע בית המשפט דו"ח של הכונס הרשמי על האמור בהצעה ועל התנהגותו של החייב, וישמע כל התנגדות שהעלה נושה או נציגו.

 

(ו)         מצא בית המשפט כי הצעת החייב סבירה, וכי יש בה כדי להועיל לציבור הנושים בכללותו בהתייחס להליכי פשיטת הרגל, רשאי הוא לאשר את ההצעה או להתנותה בתנאים נוספים שיקבע, לרבות במתן ערובות לביצועה; בית המשפט רשאי לסרב לאשר הצעה של חייב אשר הוכרז פושט רגל, היה בית המשפט רשאי שלא ליתן לו הפטר, מאחר שנתקיים בו האמור בסעיף 63.

 

(ז)         הוכחו עובדות שלפיהן היה על בית המשפט, אילו הוכרז החייב פושט רגל, לא ליתן לו הפטר, או להתלות את ההפטר או להתנותו בתנאים, יסרב בית המשפט לאשר את ההצעה, זולת אם יש בה ערובה סבירה שישולמו מיד או בזמן קרוב השיעורים המפורטים להלן על כל חוב לא מובטח שהוא בר תביעה כלפי נכסי החייב, לרבות הפרשי הצמדה עליו עד ליום הגשת ההצעה לאישור בית המשפט:

 

(1)        35% - אם הפשרה הוצעה תוך שנה מיום צו הכינוס;

(2)        45% - אם הוצעה כעבור שנה ובטרם עברו שנתיים מיום הצו;

(3)        55% - אם הוצעה כעבור שנתיים ובטרם עברו שלוש שנים מיום הצו;

(4)        65% - אם הוצעה כעבור שלוש שנים ובטרם עברו ארבע שנים מיום הצו;

(5)        80% - אם הוצעה כעבור חמש שנים או יותר מיום הצו,

 

אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפורטו ויירשמו, לקבוע שיעורים אחרים או תקופות אחרות מאלה שפורטו בסעיף קטן זה.

 

(ח)        (בוטל).

 

(ט)        אישור בית המשפט להצעה יינתן בטביעת חותם בית המשפט על המסמך המכיל את נוסח הפשרה או ההסדר, או שהנוסח ייכלל בצו בית המשפט.

 

(י)         פשרה או הסדר שנתקבלו ואושרו כאמור בסעיף זה יחייבו את החייב ואת כל הנושים לעניין כל חוב בר-תביעה המגיע להם מהחייב, אך לא יפטרו את החייב מחבות לפי פסק דין נגדו בתביעה למזונות.

 

(יא)      תעודת הכונס הרשמי המעידה שפשרה או הסדר נתקבלו ואושרו כדין, תהיה, באין מרמה, ראיה חלוטה לתקפם.

לאחר שנתקבלה ההצעה באסיפת הנושים, רשאי החייב או הכנ"ר לבקש מבית המשפט לאשרה. כל נושה זכאי שהתנגדותו לפשרה שתשמע בבית המשפט, גם אם באסיפת הנושים הצביע בעד קבלת ההצעה.

 

הוכחו עובדות שלפיהן היה על בית המשפט, אילו הוכרז החייב פושט רגל, לא ליתן לו הפטר, או להתלות את הפטרו או להתנותו בתנאים, יסרב בית המשפט לאשר את ההצעה, זולת אם יש בה ערובה סבירה... ככל שחולף זמן רב יותר מצו הכינוס, הערובה תהיה גדולה יותר (על מנת להאיץ את העניינים). מצד שני, בית המשפט רשאי לקבוע את הערובה בהתאם לנסיבות.

פקודת פשט"ר לא מתנגשת לעולם עם נושא המזונות.

 

תוצאת הפשרה:

 

אישור בית המשפט - סעיף 53 לפקודה קובע:

 

(א)        אישר בית המשפט את הפשרה או ההסדר, רשאי הוא ליתן צו המבטל את פשיטת הרגל והמקנה את נכסי פושט הרגל לעצמו או לאדם אחר שימנה בית המשפט, ורשאי הוא להתנות תנאים להקניה כפי שימצא לנכון.

 

(ב)        נתן בית המשפט צו לפי סעיף זה ולא הורה בו על הקניית נכסי החייב, יחזרו נכסיו להיות קנינו של החייב מיד לאחר ששולם כל סכום הפשרה.