מאמרים בנושא פשיטת רגל

 

טיפול בעיניינים משפטיים והבנת המערכת המשפטית על בוריה הינה צורך הכרחי בימינו, משרד חזק ומנוסה הוא כלי שיכול להשפיע רבות על התנהלותינו מול מוסדות החוק והבירוקרטיה בישראל, ליקטנו עבורכם מספר מאמרים בנושא פשיטת רגל. המאמרים נכתבו במהלך השנים האחרונות ויכולים לעזור לכם בהבנת מערכת המשפט, הזכויות והחובות החלות עליכם בפני מערכת החוק ועוד נושאים בהם מתעסק משרדינו. המידע המוצג באתר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ-משפטי ו/או חוות-דעת משפטית. המחבר ו/או המשרד אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל ייעוץ-משפטי מקצועי לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או בכלל.

סעיף 42א (א) קובע: חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981.

לא יכול לפתוח חשבון בנק ולא למשוך שיקים.

המאמר מכוון לכל קורה או מעיין מין הסתם וכאמור מטרתו היא שהאזרח התמים ינהג כמאמר הכתוב ''סוף מעשה במחשבה תחילה ''.

דומה מה שהתחיל בסולידריות בין אזרחים תמימים  שתוף פעולה עסקי בתום לב הבעת אמון תמיכה הדדית שתוף פעולה אמין והדדי לעתים של שנים לאינטרס משותף לרווחה כלכלית ואולי גם לקשר של דם משפחתי . 

הפטר בפש"ר

הפטר הוא צו הניתן על ידי בית המשפט (המחוזי) ואשר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל, פרט לחובות מסוימים (המפורטים בסעיף 69). ההפטר מחזיר את פושט הרגל אל "חיק החברה האנושית" והוא חוזר להיות אישיות משפטית - יכול להחזיק כרטיסי אשראי, לפתוח חשבון בנק וכו' (כל ההגבלות של סעיף 42).

 

יש להבחין בין דיני הערעור הרגילים ובין דיני הערעור של פשיטת הרגל. מדובר על דין ספציפי ולכן יתכן שיש אי התאמה בינם ובין ערעור על החלטות רשם.

האבחנה בין פסק דין והחלטה אחרת - בפסיקה:

 פסק דין .החלטה שסוגרת את התיק, ואין אחריה דבר.

החלטה אחרת .מוגדרת על דרך השלילה - על מה שאינו פסק דין, הוא החלטה אחרת.

 

פשיטת רגל (פשט"ר) היא הליך המופעל כלפי אדם חדל פירעון, כלומר: החייב יותר מכפי שביכולתו לפרוע. מדובר בהליך המרכז את כל פעולות הגביה של כל הנושים מהחייב, בפיקוח בית המשפט המחוזי, באמצעות בעל תפקיד המכונה "נאמן בפשיטת רגל".

עם פתיחת ההליכים של פשיטת הרגל, לא ניתן לבצע פעולות גביה עצמאיות כגון הוצאה לפועל, כנגד פושט הרגל. משמע: כל פעולות הגביה העצמאיות נעצרות.

 

פשיטת רגל (פשט"ר) היא הליך המופעל כלפי אדם חדל פירעון, כלומר: החייב יותר מכפי שביכולתו לפרוע. מדובר בהליך המרכז את כל פעולות הגביה של כל הנושים מהחייב, בפיקוח בית המשפט המחוזי, באמצעות בעל תפקיד המכונה "נאמן בפשיטת רגל".

עם פתיחת ההליכים של פשיטת הרגל, לא ניתן לבצע פעולות גביה עצמאיות כגון הוצאה לפועל, כנגד פושט הרגל. משמע: כל פעולות הגביה העצמאיות נעצרות.

 

בקשת חייב - תקנה 6 קובעת: בקשת פשיטת רגל של חייב תוגש לבית המשפט לפי טופס 4 (הטופס נמצא בחוק), תאומת בתצהיר ויצורפו  אליה:

(1)        דין וחשבון כאמור בסעיף 17(א)(2) לפקודה, ערוך לפי טופס 5

(2)        כתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 17(א)(3) לפקודה, ערוך לפי טופס 5א, חתום בידי החייב כשחתימתו מאומתת בידי עורך דין.

הסעיפים שבהם בית המשפט יכול להכריז על החייב כפושט רגל.  כל עוד לא הוכרז החייב כפושט רגל, לא ניתן לממש את צו כינוס הנכסים...

 

הפטר על פי בקשת הכונס הרשמי    

סעיף 67.א לפקודת פשיטת רגל קובע כדלקמן ; 

67.א הפטר על פי בקשתה כונס הרשמי [תיקונים התשמ''ג. התשנ''ו ]  

 

א.על פי בקשת הכונס הרשמי ובהתחשב בדו''ח הנאמן לפי ס' 148א .רשאי בית המשפט לתת הפטר לחייב אם הוא סבור כי בהמשך ניהול פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים .

 

כונס זמני, מינויו ושכרו - סעיף 21 לפקודה קובע:

(א)        משהוגשה הבקשה רשאי בית המשפט אם נוכח שיש צורך לעשות כן להגנת הנכסים, למנות את הכונס הרשמי, או אדם מתאים אחר, עוד לפני מתן צו הכינוס, להיות כונס זמני של נכסי החייב או חלק מהם ולהורות לו להחזיק באותם נכסים מיד...

 

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג - 1983 קובעת בסעיף 244(א) –

פירוקה של חברה ייתכן באחת הדרכים האלה:

 (1) בידי בית המשפט;

 (2) מרצון;

 (3) בפיקוח בית המשפט.

הוראות פקודה זו יחולו על כל אחת מדרכי הפירוק, אם אין הוראה אחרת משתמעת.

 

 

משהוכרז החייב פושט רגל רשאים הנושים בכל עת להחליט, ברוב מנין ושלושה רבעי ערך של התובעים הנוכחים והמצביעים, בעצמם או על ידי שלוח, לקבל הצעת פשרה לפירעון החובות המגיעים להם בפשיטת הרגל או הצעת הסדר לעסקי פושט הרגל, ומשעשו כן יהיו ההליכים ותוצאותיהם כמו בפשרה או בהסדר לפני ההכרזה על פשיטת רגל.