הכרזה על פשיטת רגל

 

הסעיפים שבהם בית המשפט יכול להכריז על החייב כפושט רגל.  כל עוד לא הוכרז החייב כפושט רגל, לא ניתן לממש את צו כינוס הנכסים:

 

1.         סעיף 25(ג) - חייב שלא מילא אחר דרישות הסעיף להגשת דו"ח.

 

2.         סעיף 18ג (ג) - לא התייצב לחקירה, או לא מסר מידע.

 

3.         סעיף 18ה (א) (1) - החלטה בתום הדיון בבקשת פשיטת רגל.

 

4.         סעיף 37(א) - החייב לא עמד בהסדר הפשרה.

 

5.         סעיף 42 - "דרך המלך" - צו הכרזה על פשיטת רגל.

 

6.         סעיף 5 - בקשת החייב שיוכרז

 

7.         סעיף 54(א) - החייב אינו מקיים את הסדר הפשרה או שבית המשפט הגיע למסקנה כי ההסדר גורם עוול.

 

1. מי שאינו ממלא אחר הוראות סעיף 25 רשאי בית המשפט להכריז עליו פושט רגל – סעיף 25(ג) קובע: חייב שלא מילא אחרי דרישות סעיף זה ולא הייתה  לו הצדקה סבירה לכך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי, להכריז עליו פושט רגל.

 

2. מי שלא קיים הוראות סעיף 18ג(ג) רשאי בית המשפט להכריז עליו פושט רגל. סעיף 18ג(ג) קובע: לא התייצב החייב לחקירה או לא מסר מידע או מסמכים לפי דרישת הכונס הרשמי, ללא הצדקה, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי, ולאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, להכריז עליו  פושט רגל

 

3. החלטה בתום הדיון בבקשת פשיטת רגל - סעיף 18ה (א) (1) קובעת  בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה: (1) להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור בסעיף 42;

 

4. כשהחייב לא עמד בהסדר הפשרה רשאי בית המשפט להכריז עליו פושט רגל - סעיף 37(א) קובע: אם שיעור המגיע לתשלום לפי פשרה או הסדר לא שולם במועדו, או שראה בית המשפט על יסוד ראיות מספיקות כי, מפני קשיים משפטיים או מכל סיבה מספקת אחרת, אין להמשיך בפשרה או בהסדר בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה לנושים או לחייב, או שראה בית המשפט שאישורו הושג במרמה, רשאי הוא, לפי בקשת הכונס הרשמי, הנאמן או כל נושה, להכריז שהחייב פושט רגל ולבטל את הפשרה או ההסדר, בלי שייפגעו בכך מכר, העברה, תשלום או כל דבר שנעשו כשורה לפי הפשרה או ההסדר.

 

5. "דרך המלך" - סעיף 42 לפקודה קובע: ניתן לחייב צו כינוס והחליטו הנושים באסיפתם בהחלטה רגילה שהחייב יוכרז פושט רגל, או שלא קיבלו כל החלטה או לא נתכנסו, או שפשרה או הסדר לא אושרו לפי סימן ג' בפרק זה תוך מועד שקבע בית המשפט, יכריז בית המשפט בצו שהחייב פושט רגל, ומשעשה כך יהיו נכסי פושט הרגל ניתנים לחלוקה בין הנושים  ויוקנו לנאמן.

 

6. סעיף 5 (4) לפקודה קובע: מעשה פשיטת רגל הוא לחייב, אם עשה או נעשתה לו אחת מאלה: ..... (4) הגיש לבית המשפט הצהרה שאינו יכול לשלם את חובותיו, או בקשה שיוכרז פושט רגל לפי הוראות פקודה זו;...

 

7. לפי בקשת מעוניין, לרבות צד ג' - כאשר החייב אינו מקיים את הסדר הפשרה או שבית המשפט מגיע למסקנה כי ההסדר גורם עוול. סעיף 54 (א) קובע: לא שולם במועדו תשלום המגיע לפי פשרה או הסדר, או שראה בית המשפט שהפשרה או ההסדר לא יוכלו להימשך בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה, או שאישורו הושג במרמה, רשאי בית המשפט, לפי בקשת אדם מעונין, להכריז את החייב פושט רגל ולבטל את הפשרה, או ההסדר, בלי שייפגעו בכך מכר, העברה, תשלום או כל דבר שנעשה כשורה לפי הפשרה או ההסדר.

 

הפרסום - סעיף 43 קובע: הודעה על הכרזת פשיטת רגל תפורסם ברשומות ובעתון יומי בדרך שנקבעה; בהודעה יצוינו שמו, מענו ומשלוח ידו של פושט הרגל, בית המשפט מכריז ויום ההכרזה, ותוקף ההכרזה יהא מיום מתן הצו.

 

בשלב ראשון, הכונס הוא הנאמן עד לבחירה של אדם אחר או עד לבחירתו הוא - סעיף 44 קובע: משהוכרז חייב פושט רגל, יהיה הכונס הרשמי, מכוח משרתו, נאמן על נכסי פושט הרגל, ויוסיף לפעול כך עד שהוא או אדם אחר יתמנה ויוכל לפעול כנאמן.

 

מינוי הנאמן - סעיף 45 קובע:

 

(א)        משהוכרז חייב פושט רגל, או שהחליטו הנושים שיוכרז כך, רשאים הנושים להציע אדם מתאים להיות נאמן על נכסי פושט הרגל; הכונס הרשמי יודיע לבית המשפט על הצעתם.

 

(ב)        לא הציעו הנושים אדם כאמור תוך חודש מיום ההכרזה, או שהכונס הרשמי מתנגד להצעתם, יציע הכונס הרשמי לבית המשפט למנות אדם אחר לתפקיד נאמן.

 

(ג)         בית המשפט ידון בהצעות שהובאו לפניו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ויחליט בדבר מינוי הנאמן.

הערובה שייתן הנאמן - סעיף 46 קובע: בית המשפט רשאי, לפני מינויו של נאמן או אחרי כן, לדרוש שהנאמן ישעבד נכסים או יתן ערובה להבטחת מילוי תפקידיו וחובותיו ורשאי הוא בכל עת לדרוש מן הנאמן ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה.